top of page
Försvarslånet, A3, 420x297 mm

Försvarslånet, A3, 420x297 mm

Försvarslånet var ett obligationslån som svenska staten lanserade vid tre tillfällen under åren 1940-42 för att förmå befolkningen att köpa obligationer av staten. Pengarna användes till upprustning av Sveriges försvar. 

Nordiska kompaniet, NK, i Stockholm, hade vid den här tidpunkten 2000 anställda. En av dem, Manne Lindgren, höll tal till personalen för att uppmana dem att köpa obligationer. 

"För Sveriges försvar framlägges härmed svenska sta­tens försvarslån att användas till utgifter för landets för­svarsberedskap. Våra trupper skola utrustas och under­hållas. Vapen och annan försvarsmateriel måste anskaffas i ökad omfattning. Vid upprepade tillfallen har meddelats, att för detta ändamål en högst betydande upplåning måste ske.
500 miljoner kronor erfordras för de närmaste månader­na. Svenska män och kvinnor! Vårt försvar behöver Edert ekonomiska bistånd.

Sverige hotar ingen. Men vi vilja värna det dyrbaraste vi äga: vårt fosterland, vår fäderneärvda frihet, vår själv­bestämningsrätt, vår kultur – en frukt av årtusendens odling – vårt språk, våra hem, våra barn och vår fram­tid. Alla böra känna det som en bjudande plikt att efter förmåga deltaga i det försvarslån, som nu utbjudes.
Ut över landet går denna vädjan. Må den verka som en väckelse och en maning till samfälld handling."

Befolkningen köpte obligationer för närmare 2,5 miljarder kronor, ett välbehövligt tillskott för upprustning av det då eftersatta svenska försvaret. 

    100,00 krPris
    bottom of page